Skirts - Tribal


Jaipur 25 yard skirt - blue - length 36"

Jaipur 25 yard skirt - blue - length 36"

Price: £52.99
Jaipur 25 yard skirt - blue frilled hem - length 38"

Jaipur 25 yard skirt - blue frilled hem - length 38"

Price: £60.00
Sari Trim 25 yard Skirt - black, green - length 38"

Sari Trim 25 yard Skirt - black, green - length 38"

Price: £49.99

Sari Trim 25 yard Skirt - Gold - length 40"

Sari Trim 25 yard Skirt - Gold - length 40"

Price: £47.99
Sari Trim 25 yard Skirt - turquoise - Length 38"

Sari Trim 25 yard Skirt - turquoise - Length 38"

Price: £47.99